SEVK İŞLEMLERİ

  

1.  Sevk Esnasında İstenen Belgeler

 

      a. Aslı ile birlikte 2 Adet lisans diploma veya geçici mezuniyet sureti, yurtdışı üniversitelerden mezun olanlar için diploma ve Türkçe tercümesi ile denklik belgesi suretleri (yerli askerlik şubesine müracaat etmeyenler için),

 

      b. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında kadrolu öğretmenlik yapanlar için il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenmiş onaylı EK-A Öğretmen Bildirim Çizelgesi,

 

      c. Doktora eğitimini tamamlayarak (tıp doktorları hariç) bilim doktoru, yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanına sahip olanların durumlarını belirtir belge,

 

      ç. Tıp doktorlarından uzman doktor olduğunu beyan edenler için uzmanlık belgesi, ihtisas jüri mazbatası ve uzman tabip olarak görev yaptığına dair Sağlık Bakanlığının veya halen görev yaptığı resmi kurum yazısının tıpkıçekimi,

 

      d. Yüksek lisans belgesi aslı ve 2 adet tıpkıçekimi (eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik fakülteleri ile sağlık eğitimi veren fakülte/yüksekokul mezunları için),

 

      e. Son 5 yıla ait yabancı dil sınav belgeleri aslı veya çıktısı (kpds/üds/toefl vb.),

 

 2. Yedek subay aday adayları celp dönemi, sevk tarihi ve test ve mülakat tarihlerini gösterir çizelge

 

CELP DÖNEMLERİ

YÜKÜMLÜLERİN AS.Ş.NE GELİŞ TARİHİ

SEVK BELGESİNE YAZILACAK SEVK TARİHİ

SEVK TARİHİNE GÖRE TEST VE MÜLAKATA KATILACAĞI TARİH

ASKERLİK ŞUBESİNCE SEVK EDİLECEKLERİ TEST VE MÜLAKAT MERKEZLERİ

ŞUBAT

(Tıp Doktoru)

01-31 Ocak

31 Ocak

01-02 Şubat

Shr.Shh.Okl ve Eğt.Mrk.K.lığı

SAMSUN

NİSAN

(Karışık Sınıf)

01-31 Mart

31 Mart

01-03 Nisan

14 Merkez

HAZİRAN          (Tıp Doktoru)

01-31 Mayıs

31 Mayıs

01-02 Haziran

 Shr.Shh.Okl ve Eğt.Mrk.K.lığı

SAMSUN

AĞUSTOS

(Karışık Sınıf)

01-31 Temmuz

31 Temmuz

01-03 Ağustos

14 Merkez

EKİM

 (Tıp Doktoru)

01-30 Eylül

30 Eylül

01-02 Ekim

Shr.Shh.Okl ve Eğt.Mrk.K.lığı

SAMSUN

ARALIK (Karışık Sınıf)

01-30 Kasım

30 Kasım

01-03 Aralık

14 Merkez

 

     AÇIKLAMA: Ağustos 2013 yedek subay celbinden itibaren test ve mülakat faaliyetleri kaldırılacağından yeni celp dönemlerine sevk tarihleri güncellenecektir.

     3. Yedek subay aday adayı yükümlüler sınıflandırma işlemleri için askerlik şubesi başkanlıklarınca yukarıdaki çizelgeye göre test ve mülâkat merkezlerine sevk edilirler. Bunların celp dönemlerine göre sevk evrakını alacakları en son tarih ile test ve mülâkata merkezlerine katılacakları tarihler TRT aracılığı ile yükümlülere duyurulur. Yapılan bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

     4. Yedek subay aday adaylarının sınıf ve statüleri (ayrıldıkları kuvvet, tertip edildikleri birlik veya sınıf okulu, muvazzaflık statüsü ve özellik kodu ile katılış tarihleri), test ve mülakat sonucuna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığınca bilgisayar ortamında belirlenir.

     5.    Ağustos 2013 yedek subay celbinden itibaren celp dönemleri üçten dörde (şubat, mayıs, ağustos, kasım) çıkarılacak (tıp doktorları ve karışık sınıflar dâhil) test ve mülakat faaliyetlerine son verilecek ve seçim ve sınıflandırma işlemleri Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından icra edilmeye başlanacaktır.

     6. 16 Nisan 1987 tarih ve 3358 sayılı Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanuna eklenen Ek 7’nci madde hükmü gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında kadrolu öğretmenlik yaptığını il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenmiş onaylı Öğretmen Bildirim Çizelgesi (EK-A) ile belgeleyenlerden test ve mülakat sonucunda yedek subay öğretmen statüsüne ayrılanlar temel eğitimlerini müteakip Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Bu uygulama her yıl sadece ağustos yedek subay celbinde uygulanmaktadır. Yedek subay öğretmen işlemleri “Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine yürütülür.

 

     7.    Aralık ve nisan celp dönemlerinde sevke tabi Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiilen görevli (sözleşmeli öğretmenler hariç) öğretmenler, bu durumlarına ait emrinde görev yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları Öğretmen Bildirim Çizelgesini en geç aralık celbi için 30 Kasım (dâhil) ve nisan celbi için 31 Mart (dahil) tarihlerine kadar askerlik şubelerine ulaştırmaları veya ibraz etmeleri ve istekli olmaları halinde, aralık veya nisan celbinde silah altına alınmayıp, müteakip ağustos celbine (30 Haziran tarihine) ertelenir.

 

      8.   Öğretmen Bildirim Çizelgesine istinaden ertelemesi yapılacak olanlardan yoklama kaçağı veya bakaya suçunu ilk defa işleyenler hakkında idari para cezası teklif edilmesi gereken, teklif edilmiş ve sonucu beklenen ve hakkında kesinleşmiş idari para cezası bulunanların ertelemesi yapılır, bu suçlardan birini tekrar işlediğinden mahkemeye verilenlerin, mahkemesi devam edenlerin ve bu suçlardan ceza almış olanların ağustos celbine ertelemeleri yapılmaz.

 

      9.   Öğretmen Bildirim Çizelgesine istinaden erteleme işlemi bir defa yapılır. Öğretmen Bildirim Çizelgesine istinaden ertelemesi yapılacak olanlar, yoklama kaçağı veya bakaya suçunu ilk defa işlediğinden hakkında idari para cezası teklif edilmiş ve sonucu beklenenler ile hakkında kesinleşmiş idari para cezası bulunanların da ertelemesi yapılır. Bu suçlardan birini tekrar işlediğinden mahkemeye verilenlerin, mahkemesi devam edenlerin ve bu suçlardan adli ceza almış olanların ertelemeleri yapılmaz. Yükümlülerin 35 yaşını doldurduğu yıldan sonraki yılın ağustos celp döneminden sonra erteleme işlemi yapılmaz.