YURT DIŞI İŞÇİ ERTELEME İŞLEMLERİ

ERTELEMELER

  Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla fiilen yabancı ülkelerde ikâmet eden vatandaşlarımızın; son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemi 1111 sayılı askerlik kanununun 35/G maddesi gereğince 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar 38 yaşın doldurulduğu yılın 31 Aralık tarihine kadar) Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir. Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerinin yürütülmesinde “doğum tarihi” değil “doğum yılı” esas alınır.(Örn.:1975+38=2013)

İLK ERTELEME

  Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerini erteletmek üzere, aşağıdaki belgelerle birlikte bölgesinde ikâmet ettikleri ve bağlı oldukları Türk Konsolosluklarına dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekmektedir.

  Gemi adamları; ilk ve müteakip erteleme işlemlerini yaptırmak için, geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu, donatan veya vekilinin bulunduğu ya da gemiyi işleten şirketin kurulu olduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarına bizzat başvurmak zorundadırlar. Bu makamlara müracaatın mümkün olmadığı hallerde ise aşağıda belirtilen temsilciliklerimizde de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

 

S.

NU.

 

ÜLKE

TEMSİLCİLİK ADI

S.

NU.

ÜLKE

TEMSİLCİLİK ADI

1

ALMANYA

Berlin, Hamburg, Hannover

25

JAPONYA

Tokyo

2

AMERİKA

Los Angeles, New York

26

LETONYA

Riga

3

ANGOLA

Luanda

27

KATAR

Doha

4

ARJANTİN

Buenos Aires

28

MALTA

Valetta

5

ARNAVUTLUK

Tiran

29

MEKSİKA

Meksika

6

AVUSTRALYA

Sidney, Melburn

30

MISIR

İskenderiye

7

BELÇİKA

Anvers

31

PAKİSTAN

Karaçi

8

BİRLEŞİK ARAP EM.

Dubai

32

PORTEKİZ

Lizbon

9

BREZİLYA

Sao Paulo

33

ROMANYA

Köstence

10

BULGARİSTAN

Burgaz

34

RUSYA

St. Petersburg, Novorossisk

11

CEZAYİR

Cezayir

35

SENEGAL

Dakar

12

ÇİN HALK CUM.

Şanghay, Hong Kong

36

SİNGAPUR

Singapur

13

DANİMARKA

Kopenhag

37

SURİYE

Halep

14

FİLDİŞİ SAHİLİ

Abidjan

38

SUUDİ ARABİSTAN

Cidde

15

FİLİPİNLER

Manila

39

TAYLAND

Bangkok

16

FRANSA

Marsilya

40

TUNUS

Tunus

17

GÜRCİSTAN

Batum

41

UKRAYNA

Odesa

18

HIRVATİSTAN

Zagreb

42

VENEZUELLA

Karakas

19

HİNDİSTAN

Mumbai

43

YEMEN

Sana

20

HOLLANDA

Rotterdam

44

YENİ ZELANDA

Wellington

21

IRAK

Basra

45

YUNANİSTAN

Atina Pire, Selanik

22

İNGİLTERE

Londra

46

MOZAMBİK

Maputo

23

İSPANYA

Barcelona

47

GAMBİYA

Kainbanjul

24

İSRAİL

Tel Aviv

 

  İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat konsolosluklara başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımızdan;

  a. Bulundukları ülkelerin vatandaşlığına veya süresiz oturma/çalışma iznine sahip olanların 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar,

  b. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi (gemi adamları için, iş sözleşmesinin bitim tarihi) arasında bir yıldan fazla süre olanların, oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihini (gemi adamları için, iş sözleşmesinin bitim tarihini) takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar,

  c. Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi (gemi adamları için, iş sözleşmesinin bitim tarihi) arasında bir yıl ve daha az süre olanların, başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar, her türlü askerlik işlemi ertelenir.

İŞÇİ, İŞVEREN VE MESLEK/SANAT MENSUPLARI İÇİN GEREKLİ BAŞVURU BELGELERİ

  a. Oturma veya çalışma izin belgesi.

  b. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu. (Aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olanlar, umuma mahsus pasaport yerine yabancı ülke pasaportu veya kimlik kartı ibraz edebilirler)

GEMİ ADAMLARI İÇİN GEREKLİ BAŞVURU BELGELERİ

  a. Geminin donatanı, donatan vekili veya gemiyi işleten şirket ya ada yetkilendirdiği görevli tarafından tanzim edilerek onaylanmış iş sözleşmesi.

  b. Yerli veya yabancı ülke makamlarınca düzenlenip onaylanmış, geçerlilik süresi bulunan gemi adamı cüzdanı ve gemi adamı yeterlilik belgesi.

  ç. Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu. (Aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olanlar, umuma mahsus pasaport yerine yabancı ülke pasaportu veya kimlik kartı ibraz edebilirler)

BAŞVURULARIN KABULÜNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  a. İlk erteleme için konsolosluklara bizzat başvuran vatandaşlarımızın ibraz ettikleri belgeler yabancı ülke mevzuatı çerçevesinde incelenerek, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/G maddesinde öngörülen işçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statülerini haiz olup olmadıkları karara bağlanır.

  b. Geçerli oturma veya çalışma izinleri bulunsa dahi yasanın öngördüğü işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini taşımadığı değerlendirilen veya tespit edilen vatandaşlarımızın başvuruları kabul edilmez.

  c. Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımızın, askerlik ertelemeleri için; geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu, donatan veya vekilinin bulunduğu ya da gemiyi işleten şirketin kurulu olduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarına veya yetkilendirilmiş diğer konsolosluklara her askerlik ertelemesi için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

  ç. Konsolosluklar gerekli gördükleri veya şüphe ettikleri takdirde, başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızdan durumlarını aydınlatmaya yarayacak ilâve bilgi ve belgeler isteyebilirler.

  d. Yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlenerek "aile birleşimi antlaşmaları" kapsamında kendisine başlangıçta sadece oturma izni verilen, ancak çalışma izni verilmediği için işçi statüsü kazanamayanlar da “potansiyel işçi” olarak kabul edilir ve çalışma izni alıncaya kadar başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar askerlik işlemleri ertelenir.

  e. Resmi görevle yurt dışında bulunmamasına rağmen eşi yurt dışında resmi görevle çalıştığından veya yabancı ülkedeki çok uluslu organizasyonların kadrolarında Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatı dışında görev aldıklarından mevzuat gereğince kendilerine “Hizmet Pasaportu” verilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımızın başvuruları sırasında ibraz ettikleri “Hizmet Pasaportu” kabul edilir.

MÜTEAKİP ERTELEME

  İşçi, işveren veya meslek/sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımız; müteakip askerlik erteleme başvurularını, hak sahibi olduklarını ispata yarayan belgelerle konsolosluklara bizzat veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Posta yoluyla müteakip askerlik erteleme başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın, “Postayla Müteakip Erteleme Başvurusu Yapacaklar İçin Dilekçe-Taahhütname Belgesi”ni imzalayıp ekli evrakı ile birlikte konsolosluklara göndermeleri gerekmektedir. Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımız, müteakip erteleme başvurularını konsolosluklara bizzat yapacaklardır.

ASKERLİK ERTELEMESİ YAPILAN VATANDAŞLARIMIZDAN, ERTELEME DÖNEMİNDE;

  a. Bir takvim yılının yarısından fazla süreyi (184 gün ve daha fazla) yurt içinde geçirdikleri tespit edilenlerin,

  b. Oturma veya çalışma izinlerinin ya da vatandaşlık haklarının iptal edilerek sınır dışı edildikleri tespit edilenlerin,

  c. Yurda kesin dönüş yaptıkları tespit edilenlerin,

  ç. Sahte bilgi, belge veya beyanlarla askerlik işlemlerini ertelettikleri tespit edilenlerin,

  d. Türk vatandaşlığından çıkanların,

  e. Askerlik ertelemesi için gerekli şartları oluşturmadıkları halde erteleme başvurusunun konsolosluklarca sehven kabul edildiği tespit edilenlerin,

  f. Kendi istekleri ile erteleme haklarından vazgeçen veya askerlik erteleme işlemini sonlandırmak isteyenlerin askerlik ertelemeleri iptal edilir. Bunlardan, (e) ve (f) alt bentlerinde belirtilen durumlardan dolayı askerlik ertelemeleri iptal edilenler hariç, diğerlerinin yeniden askerlik erteleme talepleri kabul edilmez.